Šta je Coaching?

Pod terminom coaching se generalno podrazumeva proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenata, pri čemu coach vodi i podržava svog klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namera. Coaching klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ih u stanje da ciljano upotrebe svoje najbolje sposobnosti i podržava ih da svoje zadatke u okviru nekog tima (porodica, kompanija…) ispune na najbolji mogući način.

Uvođenje coaching tehnika nudi dragocenu podršku i stručnu pratnju pojedincima ili timu pri ostvarivanju poslovnih ciljeva, savladavanju teških situacija ili promena.

Reč „coach“ (engl.) ima dva značenja:

  • 1. Sportski trener – onaj ko trenira i podržava nekog sportistu kao pojedinca ili ceo sportski tim.
  • 2. Kočija na četiri točka – kao sredstvo prevoza za jednu ili više osoba sa jednog mesta na drugo.

Oba pojma odslikavaju nešto od toga šta mi podrazumevamo pod terminom coaching. Radi se o pratnji i podršci jedne ili više osoba na jednom određenom ciljnom pravcu. Coaching kao pratnja u razvoju, koja se koncentriše na definiciju i postizanje konkretnog cilja. Coachoing metode su više orijentisane ka rešenjima nego ka problemima. One generalno ciljaju na postizanje rešenja i stimulišu razvoj novih strategija i načina razmišljanja i delovanja, nasuprot trudu da se reše problemi i konflikti iz prošlosti. Rešavanjem problema ili promenama koje dovode do izlečenja bave se savetnici ili psihoterapeuti; takva vrsta rada ne spada u coaching.

Coaching se koncentriše na ciljano poboljšanje određenog ponašanja. Coach ove vrste posmatra ponašanje svog klijenta i daje mu uputsvto kako da poboljša svoje sposobnosti u određenom kontekstu i situaciji.

Kada Vam je potrebna hitna odluka ili ste u periodu krize, od suštinske važnosti Vam može biti brza dostupnost coach-a koji će Vam tada biti velika podrška. U takvim trenucima poslovnih izazova ili prekretnica na ličnom planu, profesionalni coach Vas usmerava ka razvoju neophodnih resursa i strategija. On Vam pomaže da prepoznate šansu za novi početak ili promenu postojeće situacije.

Mnogim ljudima su potrebne usluge coachinga pri definisanju ličnih i profesionalnih ciljeva i misija, kada profesionalni coach može da bude od neprocenjive važnosti. Coaching je krojen po Vašim potrebama, osmišljen sa ciljem da Vas podrži u pronalaženju resursa, opcija i veština neophodnih u postizanju uspeha na ličnom, porodičnom, partnerskom ili biznis planu. Coaching osvetljava stanje u kome ste trenutno, pomaže Vam da utvrdite kuda želite da idete, šta Vas zadržava da krenete i kako na najbolji mogući način da nađete put da krenete napred.

Ponekad postoje situacije u životu, bilo na poslu ili privatno, kada nam je potrebna podrška coacha, koji nije deo niti našeg privatnog, niti poslovnog okruženja i može potpuno nepristrasno da nas podrži i prati kroz tu situaciju. Coach je neko ko je neutralan, nema lične interese niti bilo kakve želje u vezi sa određenom situacijom i može u potpunosti da se koncentriše na ciljeve svog klijenta.

Coaching proces je najčešće krajnje ličan i jedino je moguć unutar sredine koja je sigurna i strogo poverljiva.

U procesu coachinga možete se baviti sledećim temama:

  • Definisanje svojih ciljeva i mogućnosti
  • Pronalaženje novih rešenja i ideja
  • Planiranje karijere
  • Pronalaženje potencijala i podrške
  • Uvid u vrednosti kojima težite
  • Strategije odlučivanja
  • Stil rukovođenja
  • Zamena ograničavajućih ponašanja novim, željenim ponašanjem

Šta treba da bude rezultat coachinga, koliko intenzivan, na kojim ciljevima ćete raditi, koja rešenja ćete naći, kojih tema ćete se dotaći odlučujete Vi sami.